قوانین کنسلی

 • قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی ( سیستمی )

  • توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، علی‌بابا مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

  خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز) تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز از سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
  ایران ایر J C Y V Q M N L O ۳۰٪ ۳۰٪ ۶۰٪ ۶۰٪ ۶۰٪
  آسمان
  DIZ ۱۵٪ ۱۵٪ ۱۵٪ ۱۵٪ ۳۰٪
  NYASUOVMXRQW ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۴۰٪
  LHK ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۶۰٪
  B ۱۰۰٪
  ماهان
  SXTVQPRYB ۱۰٪ ۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  L ۱۵٪ ۱۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  N ۲۰٪ ۲۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
  I ۲۰٪ ۲۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  C ۳۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
  UW ۹۰٪ ۹۰٪ ۹۰٪ ۹۵٪ ۹۵٪
  تابان
  Y L Z N V K R ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  B E U H ۱۰۰٪
  قشم ایر
  CYVM A ۵٪ ۱۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪
  NK ۱۰۰٪
  کاسپین
  JZQWNXSHPR ۳۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  OM ۴۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
  K ۵۰٪ ۵۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪
  IVL ۱۰۰٪
  زاگرس
  C J F (CIP) ۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۴۰٪
  XZ ۱۰٪ ۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪
  BDESITUA ۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۴۰٪
  MNR ۲۵٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
  QL ۳۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
  H ۴۵٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪
  PVYKW ۵۰٪ ۱۰۰٪
  سپهران CJIPZSLQVNWBTHYKM ۴۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
  کارون BSYNQKVXHLMRU
  ۳۰٪ ۳۰٪ از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪
  از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪
  کیش ایر
  J C Y V R D تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
  QMNLO EKUXBSH تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
  آتا LPYRN X M V O B تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪ از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪
  خط هوایی شناسه نرخی
  از زمان صدور تا ۴ ساعت قبل از پرواز از ۴ ساعت قبل از پرواز به بعد
  تغییر تاریخ استرداد
  معراج
  P غیر قابل استرداد
  Y Y1 ریال ۴۰۰،۰۰۰ ریال ۵۵۰،۰۰۰ ریال ۷۰۰،۰۰۰
  B B1 ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰۰،۰۰۰ ریال ۶۰۰،۰۰۰
  H H1 H2 ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۴۰۰،۰۰۰ ریال ۵۰۰،۰۰۰
  خط هوایی نرخ بلیت تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد
  ایران ایرتور
  بالای ۴۰۵،۰۰۰ تومان ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪
  ۲۴۵،۰۰۰ تا ۳۸۵،۰۰۰ تومان ۴۰٪ ۵۰٪ ۶۰٪
  ۱۵۵،۰۰۰ تا ۲۳۵،۰۰۰ تومان ۶۰٪ ۷۰٪ ۸۰٪
  زیر ۱۵۰،۰۰۰ تومان ۱۰۰٪

  قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

  ایرلاین شناسه نرخی میزان بار
  ایران ایر
  V N M Q O L Y ۲۰ kg
  C J ۳۰ kg
  آسمان
  Y M H L N O Q K B R X U ۲۰ kg
  V S ۲۵ kg
  D I Z ۳۰ kg
  A ۴۰ kg
  ماهان
  N T V L Q U W X B S Y ۲۰ kg
  P C I R ۲۵ kg
  آتا P N R Y L M V O B ۲۰ kg
  ایران ایر تور Y W V U S Q N M L K H E B ۲۰ kg
  تابان
  Y L Z N V K R B E U H ۲۰ kg
  J ۳۰ kg
  قشم ایر
  Y V M N K A C ۲۰ kg
  A ۳۵ kg
  کاسپین
  J Z Q W N X S H P O M K I V L R ۲۰ kg
  C ۳۰ kg
  کارون X H L B S Y N Q K V M R U ۲۰ kg
  کیش ایر J C Y V M O Q N L H R D E K U X B S ۲۰ kg
  زاگرس
  C J F B D E S I T U A M N R Q L H X Z ۲۰ kg
  P V Y K W ۱۵ kg
  معراج
  Y B H ۲۰ kg
  C ۳۰ kg
  سپهران C J I P Z S L Q Z N W B T H Y K M ۲۰ k
 • جدول قوانین کنسلی بلیط قطار

  زمان کنسل کردن بلیط از زمان صدور تا ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از حرکت از ۱۲ ظهر روز قبل از حرکت تا ۳ ساعت قبل از حرکت قطار از ۳ ساعت قبل از حرکت قطار پس از حرکت قطار
  میزان جریمه ٪۱۰ ٪۳۰ ٪۵۰ ٪۱۰۰
  • شرايط استرداد بلیط اتوبوس

   • قوانین استرداد بلیط سازمان حمل و نقل در حال حاضر به این صورت می باشد که اگر تا یک ساعت قبل از حرکت بلیط خود را کنسل کنید، ۱۰ درصد و بعد از آن ۵۰ درصد مبلغ بلیط کسر می شود.

   • نکته: هزینه کنسلی بلیط سفرهای خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت های مسافربری بر اساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی را تعیین می کنند.

   • پس از استرداد ، وجه به حساب بانکی شما برگشت داده می شود و مبلغ 5000ریال بابت کارمزد بانکی کسر خواهد شد.

   • وجه حداکثر ظرف 72 ساعت به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

   • وجه بلیط به حسابی برگشت داده خواهد شد که هنگام خرید پرداخت به واسطه آن صورت پذیرفته است.

   • فقط بلیط هایی قابل استرداد می باشند که به واسطه همین سامانه خریداری شده اند.

   • فرایند استرداد برگشت پذیر نبوده و بلیط استرداد شده قابل تبدیل به خرید مجدد نیست.

   • توجه داشته باشیدکه برای استرداد، بلیط تمامی مسافران سفر مربوطه مسترد خواهدشد.